Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29229
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Hà Tĩnh với các doanh nghiệp tại địa phương
Authors: Trần, Thị Bình
Keywords: Quan hệ hợp tác
Trường Đại học Hà Tĩnh
Các doanh nghiệp tại địa phương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.71-73
Abstract: Mối quan hệ giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa rất quan trọng đốì với sự phát triển của cả 2 chủ thể. Thành công của mối quan hệ hợp tác này là kết quả nâng cao chất lượng đào tạo và triển vọng việc làm tương lai cho sinh viên, hay những nghiên cứu do Nhà trường thực hiện và việc chuyển giao công nghệ, tri thức cho khu vực sản xuất, kinh doanh. Thêm vào đó, còn có những kết quả gián tiếp, như: hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tri thức, hỗ trợ các DN địa phương, tạo ra công ăn việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29229
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.