Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29239
Title: Tiêu chí quản lý thành công các dự án đối tác công tư: Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng ở Việt Nam
Authors: Phạm, Quốc Trường
Keywords: Đối tác công tư
(Public Private Partnetship - PPP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.86-90
Abstract: Một nhân tố rất quan trọng đóng góp vào thành công chung của dự án theo hình thức đối tác công tư (Public Private Partnetship - PPP) và không thể xem nhẹ, đó là hoạt động “Quản lý dự án Tuy nhiên, trong thực tiễn và kể cả các nghiên cứu, cũng như tài liệu quy phạm, thì nội dung quản lý dự án rất ít được chú ý trong triển khai thực hiện dự án PPP. Bài viết tổng quan kinh nghiệm thành công trong quản lý dự án PPP của các chuyên gia quốc tế, từ đó xem xét các tiêu chí Quản lý dự án PPP thành công chung có thể sử dụng được trong bối cảnh và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29239
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.