Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29239
Nhan đề: Tiêu chí quản lý thành công các dự án đối tác công tư: Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng ở Việt Nam
Tác giả: Phạm, Quốc Trường
Từ khoá: Đối tác công tư
(Public Private Partnetship - PPP
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.86-90
Tóm tắt: Một nhân tố rất quan trọng đóng góp vào thành công chung của dự án theo hình thức đối tác công tư (Public Private Partnetship - PPP) và không thể xem nhẹ, đó là hoạt động “Quản lý dự án Tuy nhiên, trong thực tiễn và kể cả các nghiên cứu, cũng như tài liệu quy phạm, thì nội dung quản lý dự án rất ít được chú ý trong triển khai thực hiện dự án PPP. Bài viết tổng quan kinh nghiệm thành công trong quản lý dự án PPP của các chuyên gia quốc tế, từ đó xem xét các tiêu chí Quản lý dự án PPP thành công chung có thể sử dụng được trong bối cảnh và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29239
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.