Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29243
Title: khảo sát hiệu quả hãm tái sinh trong tời thủy lực bằng mô phỏng số
Authors: Trương, Văn Thuận
Trần, Xuân Bộ
Keywords: Hãm tái sinh thủy lực
Tời thủy lực
Bình tích năng thủy lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.38-43
Abstract: Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về ứng dụng hãm tái sinh trong tời thủy lực bằng mô phỏng số. Mô hình toán học của hệ truyền động tời được xây dựng. Từ đó, cơ hệ được mô hình hóa và khảo sát bằng chương trình tính toán trong môi trường Matlab/Simulink. Hãy tái sinh được sử dụng để thu hồi năng lượng khi hạ tải, thế năng của tải được tích trữ dưới dạng năng lượng dầu cao áp trong bình tích thủy lực. Năng lượng sẽ được giải phóng khi nâng tải ở chu kỳ tiếp theo. Kết quả tính toán cho thấy, hiệu quả của hãm tái sinh trong tời thủy lực rất đáng kể, có thể xem là một giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29243
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.