Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29248
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phạm Tuyết Anh
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ đối với chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 156 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29248
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.