Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29252
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới đại hội XIII của đảng
Authors: Trần, Cẩm Tú
Keywords: Xây dựng đội ngũ
Cán bộ cấp ủy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.4-8
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" (1), “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"(2) Người cũng từng nói "khi đã có chính sách đúng thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi các tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29252
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.