Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29252
Nhan đề: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới đại hội XIII của đảng
Tác giả: Trần, Cẩm Tú
Từ khoá: Xây dựng đội ngũ
Cán bộ cấp ủy
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.4-8
Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" (1), “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"(2) Người cũng từng nói "khi đã có chính sách đúng thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi các tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích".
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29252
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.