Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29253
Title: Quản lý huy động vốn từ khách hàng doanh nghiệp tại Agribank tỉnh Lào Cai
Authors: Hồ, Thị Đàn
Lê, Thị Bích Ngọc
Keywords: Quản lý vốn từ khách hàng doanh nghiệp
Agribank tỉnh Lào Cai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.101-103
Abstract: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai (Agribank tỉnh Lào Cai) đã áp dụng nhiều chính sách và biện pháp nhằm tăng cường quản lý và phát triển nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác quản lý huy động vốin từ khách hàng doanh nghiệp của Agribank tỉnh Lào Cai còn một số hạn chế, như: bộ máy quản lý còn rườm rà, chưa tinh gọn, công tác lập kế hoạch huy động vốn còn chưa bám sát tình hình thực tế... Để khắc phục những hạn chế này, Agribank tỉnh Lào Cai cần đưa ra các giải pháp cụ thể đế tăng cường quản lý hoạt động huy động vốn từ khách hàng doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29253
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.