Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29255
Title: Mô phỏng trường nhiệt độ màng dầu bôi trơn trong ổ đầu to thanh truyền
Authors: Phạm, Trung Thiên
Trần, Thị Thanh Hải
Phạm, Minh Hải
Keywords: Nhiệt độ màng dầu
Thanh truyền
Bôi trơn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.108-114
Abstract: Bài báo mô phỏng nhiệt độ màng dầu trong ổ đầu to thanh truyền trong thiết bị thực nghiệm đặc chủng khảo sát bôi trơn ổ đầu to thanh truyền. Kết hợp với các phương pháp số, xây dựng mô hình giải phương trình Reynolds với ổ đỡ thủy động cho ra trường áp suất với các tập điều kiện biên Reynolds khi tính đến hiện tượng xâm thực, làm gián đoạn màng dầu. Trên cơ sở đó, kết hợp với phương trình năng lượng xây dựng mô hình tính toán trường nhiệt độ của màng dầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29255
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.