Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29259
Title: Cống hiến vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Dấu ấn
Hồ Chí Minh
Cách mạng
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.9-12,26
Abstract: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng kính yêu vô hạn đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, xin điểm lại những dấu ấn của Người trong những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, qua đó giúp chúng ta hiểu rõ cống hiến vĩ đại của Người đối với cách mạng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29259
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.