Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29263
Title: Thông báo kết luận của ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIll về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Keywords: Thông báo
Kết luận
Ban bí thư
Bộ chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.13-14
Abstract: Ngày 6-4-2020, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Thông báo kết luận số 173 -TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tạp chí Kiểm tra đăng toàn văn Thông báo kết luận này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29263
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
713.27 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.