Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29263
Nhan đề: Thông báo kết luận của ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIll về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Từ khoá: Thông báo
Kết luận
Ban bí thư
Bộ chính trị
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.13-14
Tóm tắt: Ngày 6-4-2020, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Thông báo kết luận số 173 -TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tạp chí Kiểm tra đăng toàn văn Thông báo kết luận này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29263
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
713.27 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.