Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29275
Nhan đề: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và văn bản của Đảng về công tác dân vận
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Kiểm tra
Giám sát
Chủ trương
Nghị quyết
Dân vận
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.43-45
Tóm tắt: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Từ tổng kết thực tiễn trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29275
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.