Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29277
Title: Đánh giá hiện trạng sử dụng và các chỉ số lợi ích kinh tế mô hình Biogas thực vật ở tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang
Authors: Ngô, Thị Thanh Trúc
Hồ, Thắm Đẹp
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiện trạng và các chỉ số kinh tế của mô hình biogas – thực vật nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình biogas – thực vật ở tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang
Description: 193 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29277
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.