Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29277
Nhan đề: Đánh giá hiện trạng sử dụng và các chỉ số lợi ích kinh tế mô hình Biogas thực vật ở tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang
Tác giả: Ngô, Thị Thanh Trúc
Hồ, Thắm Đẹp
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng và các chỉ số kinh tế của mô hình biogas – thực vật nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình biogas – thực vật ở tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang
Mô tả: 193 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29277
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.