Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29283
Title: Đánh giá các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán (BCKT) tại Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó, đưa ra nhận xét và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp thu thập BCKT của Công ty.
Description: 121 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29283
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.