Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29291
Title: Nghiên cứu, tính toán và thiết kế cơ cấu để thay đổi góc đặt cánh chung của cánh và thay đổi góc đặt cánh theo phương vị cánh của tua Bin Darrieurs nhằm nâng cao hệ số công suất Cp
Authors: Nguyễn, Thế Mịch
Keywords: Công suất dương
Công suất âm
Góc phương vị
Hệ số công suất Cp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.156-160
Abstract: Các tua bin Darrieurs hiện nay, các cánh được lắp cố định, do đó chỉ làm việc tối ưu với một tiềm năng gió nào đó. Bài báo này, trình bày kết quả nghiên cứu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một cơ cấu bể sung vào roto, nhằm mục đích điều chỉnh được góc đặt cánh chung của cánh và có khả năng thay đổi góc đặt theo phương vị của cánh. Cơ cấu cho phép đạt được đồng thời hai mục đích: Có được hệ số năng lượng phù hợp với tiềm năng gió của nơi lắp đặt tua bin, đồng thời cũng tăng được khả năng trao đổi năng lượng tại những phương vị cảnh có công suất dương, cũng như hạn chế thấp nhất công suất âm nhằm mục đích tạo ra một tua bin Darrieurs có hệ số công suất tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29291
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.