Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29293
Title: Chính sách tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đến năm 2025
Authors: Phùng, Thế Đông
Tô, Trọng Hùng
Keywords: Tái cơ cấu nền kinh tế
Phân tích thực trạng cụ thể 3 trọng tâm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.16-21
Abstract: Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả phân tích, đánh giá hiệu quả tổng thể đối với việc thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và phân tích thực trạng cụ thể 3 trọng tâm tái cơ cấu nêu trên ở giai đoạn 2011-2018, từ đó đề xuất định hướng thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29293
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.