Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29301
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước trong bối cảnh mới
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Giải pháp nâng cao hiệu quả
Quản lý ngân sách nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.38-41
Abstract: Trong những năm qua, việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã tạo được sự chuyến biến quan trọng, ngày càng chủ động, hiệu quả hơn; việc kiểm soát, thanh tra, kiểm toán được chú trọng đã từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong quản lý NSNN. Tuy nhiên, thực tiễn điều hành quản lý NSNN trong thời gian vừa qua còn một số tồn tại, hạn chế, cần có những giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NSNN thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29301
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.