Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29301
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước trong bối cảnh mới
Tác giả: Trần, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Giải pháp nâng cao hiệu quả
Quản lý ngân sách nhà nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.38-41
Tóm tắt: Trong những năm qua, việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã tạo được sự chuyến biến quan trọng, ngày càng chủ động, hiệu quả hơn; việc kiểm soát, thanh tra, kiểm toán được chú trọng đã từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong quản lý NSNN. Tuy nhiên, thực tiễn điều hành quản lý NSNN trong thời gian vừa qua còn một số tồn tại, hạn chế, cần có những giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NSNN thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29301
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.