Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2932
Title: Chuyển đổi mô hình phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Biến đổi khí hậu
Đồng bằng sông Cửu Long
Phát triển bền vững
Mô hình kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 266 .- Tr.91-93
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với 13 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, có tổng diện tích 3,94 triệu ha và dân số 17.5 triệu người, chiếm 12% diện tích tự nhiên và 20% dân số cả nước, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước. Trong quá trình phát triển, bên cạnh những mặt tích cực, ĐBSCL đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nghiêm trọng nhất là thách thức về biến đổi khí hậu; nước biển dâng, tình trạng xâm nhập mặn, lũ thất thường...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2932
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.