Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29337
Title: Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay
Authors: Hoàng, Vũ Quang
Nguyễn, Tiến Định
Keywords: Liên kết sản xuất
Hợp tác xã nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.74-76
Abstract: Thời gian qua, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã nông nghiệp (dưới đây gọi tắt là HTX) và doanh nghiệp (DN) ngày càng phát triển, nhiều mô hình triển khai thành công. Tuy nhiên, thực hiện liên kết còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó nguyên nhân chính là thiếu các HTX hoạt động hiệu quả để liên kết với DN. Do đó, việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29337
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.