Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29359
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động sinh kế đến quản lý rừng ngập mặn ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Authors: Nguyễn, Quốc Hoàn
Nguyễn, Mạnh Khải
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Phạm, Hồng Tính
Bùi, Thị Thu Trang
Nguyễn, Duy Tùng
Keywords: Hoạt động sinh kế
Rừng ngập mặn
Quản lý rừng ngập mặn
Nuôi trồng thủy hải sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.139-148
Abstract: Để có cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả rừng ngập mặn (RNM), đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động sinh kế đến quản lý RNM ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã được triển khai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện trạng rừng ngập mặn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bị suy giảm nghiêm trọng trong giai đoạn năm 2007 đến nay. Ngoài nguyên nhân do biến đổi khí hậu, sự suy giảm rừng ngập mặn còn do ảnh hưởng của hoạt động sinh kế của cộng đồng. Các hoạt động sinh kế ảnh hưởng nhiều đến quản lý rừng ngập mặn là hoạt động nuôi trồng thủy hải sản; đánh bắt, khai thác thủy sản tự nhiên trong rừng. Những mô hình sinh kế bền vững không ảnh hưởng đến quản lý RNM tại địa phương là mô hình chăn nuôi theo mô hình vườn - ao - chuồng (VAC), du lịch sinh thái (xã Giao Xuân), nuôi ong, trồng lúa, hoa màu (xã Giao Lạc) mang lại sinh kế ổn định lâu dài cho cộng đồng người dân, cần được khuyến khích phát triển. Từ kết quả nghiên cứu đã đề xuất ba nhóm giải pháp: Giải pháp về kinh tế; giải pháp về văn hóa, xã hội; giải pháp về sinh thái và môi trường để quản lý hiệu quả RNM. Trong đó, chú ý giải pháp thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính cho người bảo vệ rừng tại địa phương, cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái RNM, tăng cường phát triển các ngành nghề không ảnh hưởng hoặc ít ảnh hưởng đến rừng ngập mặn; xây dựng và thiết lập các chính sách cho các hộ nghèo để tạo thêm thu nhập từ ngành nghề phi nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29359
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
792.25 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.