Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29378
Title: Vấn đề nhận diện văn học số cho trẻ em
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương
Keywords: Văn học mạng
Trẻ em
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 06 .- Tr.71-75
Abstract: Ở Việt Nam, vấn đề văn học mạng (e - literature) đã được bàn tới vào những năm đầu của thế kỷ XXI, khi tờ báo điện tử Vietnamnet tổ chức một chuyên đề về Văn học mạng và sau đó là hội thảo với chủ đề: Văn chương mạng và website vannghesongcuulong.org do Ban Công tác nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam chủ xướng dưới dự chủ trì của nhà thơ Inrasara vào năm 2007. Một năm sau, văn học mạng trở thành chủ đề chính của Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. Nó cũng là vấn đề nghiên cứu của 2 đề tài cấp cơ sở tại một trường đại học. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, cùng với sự chững lại của mảng văn học này, các bài viết về văn học mạng cũng dần thưa vắng tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29378
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.