Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/294
Title: Xây dựng trường thực hành của trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Authors: Thái, Văn Thành
Phan, Xuân Phồn
Keywords: Trường thực hành
Khoa học giáo dục
Cải cách giáo dục
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 418 .- Tr.4-8
Abstract: Góp phần rèn luyện kỹ năng, phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục, phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm các đề tài về khoa học giáo dục do cơ sở đào tạo giáo viên triển khai thực hiện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/294
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_301.04 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.