Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29424
Title: Pháp luật về kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng
Authors: Lê, Huỳnh Phương Chinh
Bùi, Chí Hiếu B1602439
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng, chỉ ra một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng
Description: 59 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29424
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.173.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.