Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29467
Title: Đẩy mạnh phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Phượng
Keywords: Phổ cập tài chính
Giáo dục tài chính
Tiếp cận tài chính
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
SMEs
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 517 .- Tr.97-99
Abstract: Khuyến khích sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) được coi là vấn đề ưu tiên trong số các mục tiêu của phát triển kinh tế. SMEs là một trong những chủ thể kinh tế tạo công ăn việc làm và tăng trưởng GDP của quốc gia. Tuy nhiên sự thiếu khả năng tiếp cận tài chính cũng như tình trạng phổ cập tài chính của các SMEs tại Việt Nam đang là một trong những trở ngại chính cho việc tăng trưởng của bản thân doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Bài viết đánh giá thực trạng phổ cập tài chính của các SMEs tại Việt Nam từ đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29467
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
259.91 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.