Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2947
Title: Ảnh hưởng của phân Kali đến Silic đến tích lũy chất khô và năng suất của các giống lúa có kiểu gien khác nhau trong điều kiện nhiễm mặn =
Other Titles: Affection of potassium and siliceous fertilizer on dry matter accumulation and grain yield of different rice varieties under salinity condition
Authors: Phạm, Văn Cường
Tăng, Thị Hạnh
Phan, Thị Hồng Nhung
Keywords: Chất khô
Kali
Lúa
Mặn
Silic
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 330+331 .- Tr.54-61
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của lượng phân kali 90 kg K2O/ha và phối hợp phân kali với silic ở mức 90 kg K20 + 100 kg Si2O/ha so với đối chứng chỉ bón 60 kg K20/ha đến sinh trưởng, khả năng tích lũy chất khô và năng suất của hai giống lúa chịu mặn: giống lúa cải tiến (M6) và giống lúa địa phương (Cườm dạng 1) trên đất nhiễm mặn trong vụ xuân (2016 và 2017) tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Kết quả thí nghiệm cho thấy tăng lượng phân kali kết hợp phân silic đã làm tăng khối lượng lá của giống lúc cải tiến ở cả giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu và giai đoạn chín sáp, trong khi ở giống lúa địa phương mức tăng chỉ có ý nghĩa giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu. Tăng lượng phân kali và silic cũng làm tăng tốc độ tích lũy chất khô của giống lúa cải tiến từ giai đoạn từ trổ đến chín sáp, trong khi ở giống lúa địa phương lại tăng ở cả giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu đến trổ và chín sáp đến thu hoạch. Tăng lượng kali và silic bón không ảnh hưởng đến số bông/ khóm nhưng làm tăng năng suất của cả giống lúa thí nghiệp do tăng số hạt/ bông ở giống lúa cải tiến, trong khi tăng tỉ lệ hạt chắc và khối lượng hạt ở giống lúa địa phương. Như vậy trong điều kiện mặn tăng lượng phân kali từ 60 kg K2O lên mức 90 kg K2O kết hợp với 100 kg Si2O/ha đã làm tăng năng suất giống lúa cải tiến 12,7-16,3% và giống lúa địa phương 8,1-9,2%.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2947
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_560.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.