Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29525
Title: Mô Hình Hồi Quy Đa Biến Và Một Số Vấn Đề Liên Quan
Authors: PGS.TS. Võ, Văn Tài
Nguyễn, Thị Ngọc Ngân
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày tổng quan về mô hình hồi quy. - Trình bày nguyên nhân, hậu quả, phương pháp nhận biết và cách khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến cũng như hiện tượng phương sai nhiễu trong xây dựng mô hình hồi quy. - Phân tích và xử lý các vấn đề liên quan đến phương sai nhiễu thay đổi và đa cộng tuyến cho bộ số liệu thực tế với sự hỗ trợ của phần mềm R.
Description: 86tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29525
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.