Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29557
Title: Ảnh hưởng của phong tục tập quán đến phát triển kinh tế của cộng đồng người Khmer Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Trần, Hoàng Hiểu
Keywords: Người Khmer
Đồng bằng sông Cửu Long
Phong tục tập quán
Phát triển kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 03(69) .- Tr.6-11
Abstract: Phong tục, tập quán có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của các cộng đồng tộc người nói chung và cho phát triển kinh tê - xã hội nói riêng trên cả hai phương diện, cả mặt tích cực cũng như tiêu cực. Đối với cộng đồng người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều phong tục, tập quán ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của họ như: Người Khmer rất tôn sùng Phật pháp, theo Phật giáo Tiểu thừa nên xẻm cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ; có nhiều lễ hội trong năm nên tốn kém rất nhiều thời gian và tiền của ảnh hưởng đến khả năng tích lũy tái sản xuất mở rộng; tập quán canh tác chủ yếu là nông nghiệp (trồng lúa và nuôi bò), ít tiếp cận khoa học kỹ thuật, thiếu đất và thiếu vốn sản xuất còn phổ biến; cách tiếp cận giáo dục, đào tạo và giao lưu với cộng đồng khác còn mang bản sắc riêng nên ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lực lao động. Cuối cùng, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp cải thiện đời sống kinh tế xã hội cho cộng đồng dân tộc Khmer ở ĐBSCL.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29557
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.