Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29560
Title: Bàn thêm về vấn đề xây dựng, cung ứng các dịch vụ công trực tuyến hiện nay và một số khuyến nghị
Authors: Trương, Thế Nguyễn
Trần, Thanh Tú
Keywords: Dịch vụ công trực tuyến
Cải cách hành chính
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Cần Thơ;Số 03(69) .- Tr.12-15
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ một số vấn đề về công tác xây dựng và triển khai các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) từ thực tiễn của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị có liên quan, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng DVCTT, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29560
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
909.34 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.