Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29671
Title: Bàn về khái niệm bản sắc con người
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Lã, Thị Thu Thủy
Keywords: Bản sắc con người
Bản sắc cá nhân
Bản sắc xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.3-17
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ khái niệm bản sắc con người từ các cách tiếp cận khác nhau, trong đó bản chất của bản sắc cá nhân và bàn sắc xã hội đã được phân tích. Theo đó, bản sắc cá nhân là những đặc điểm riêng và nổi bật, đại diện cho cá nhân, còn bản sắc xã hội là những đặc điểm chung được chia sẻ, mang tính phổ biến, đại diện cho nhóm xã hội ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29671
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.75 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.