Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29689
Title: Hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Bùi, Minh Đức
Đỗ, Kim Ngọc
Keywords: Gây hấn
Học sinh trung học cơ sở
Biến nhân khẩu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.85-97
Abstract: Kết quả phân tích kiểm định One-way Anova ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ gây hấn theo lớp học, kiểu gia đình và thứ tự sinh. Cụ thể, học sinh lớp 7 báo cáo mức gây hấn chung là cao nhất so với khối lớp 6, 8 và 9. Học sinh sống trong gia đình mở rộng báo cáo mức gây hấn công khai thấp hơn so với các học sinh sống trong gia đình hạt nhân, gia đình đơn thân và sống cùng họ hàng. Gây hấn liên hệ ở con thứ được báo cáo thấp hơn so với gây hấn ở con cả và con út.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29689
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.