Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/297
Title: Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu Khoa học của Giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Văn Đệ
Nguyễn, Văn Vũ
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Giáo viên
Trung học phổ thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 425 .- Tr.5-9
Abstract: Bài viết trình bày quá trình khảo sát thực trạng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; từ đó, đề xuất biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/297
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_389.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.205.93.2


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.