Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29754
Title: Xây dựng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa của ĐCS Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Keywords: Cải cách mở cửa
Đảng Cộng sản Trung Quốc
Ý thức hệ XHCN
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.03-09
Abstract: Theo nghĩa rộng, ý thức hệ của đảng cầm quyền chính là tư tưởng, lý luận, cương lĩnh chính trị, chủ trương và đường lối của đảng cầm quyền. Còn theo nghĩa hẹp, ý thức hệ của đảng cầm quyền chính là nền tảng tư tưởng của đảng cầm quyền. Ý thức hệ có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, chi phối toàn bộ hoạt động của đảng cầm quyền, cũng là yếu tố then chốt để củng cố địa vị cầm quyền của đảng cầm quyền. Chính vì lẽ đó, trong quá trình cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc đặc biệt coi trọng việc xây dựng ý thức hệ XHCN (cốt lõi là chủ nghĩa Mác-Lênin). Bài viết đề cập thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng ý thức hệ XHCN của ĐCS Trung Quốc trong quá trình cải cách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29754
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.