Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29758
Title: Thẩm định phương pháp định lượng Phenol và một số dẫn xuất Phenol trong nước bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS)
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Đoàn, Thanh Tại
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Phenol và dẫn xuất Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có một hoặc nhiều nhóm hydroxyl liên kết trực tiếp với một vòng thơm, ngoài ra còn chứa nguyên tố khác. Theo tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ (EPA) hiện có 11 hợp chất Phenol gây ô nhiễm môi trường chủ yếu hiện nay là: “Phenol; 2-Methylphneol; 3-Methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,5-Dimethylphenol; 3,5-Dimethylphenol; 4-Chlorophenol; 4-Chloro-3-Methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol”. Khi nồng độ Phenol và dẫn xuất Phenol nhỏ hơn 1 μg/L tuy có độc tính thấp nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến mùi vị, màu sắc của nước và đời sống của các sinh vật trong nước. Một phương pháp định tính, định lượng các hợp chất Phenol trong nước nhanh chóng, hiệu quả bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) được khảo sát. Quy trình sử dụng cột DB-5ms, 30m x 0,25mm (ID) x 0,25µm (độ dày màng), pha động là khí mang He với độ tinh khiết 99,999%. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ đặc hiệu cao, khoảng tuyến tính của phương pháp cao với 0,99 R2 1, đạt độ lặp lại với RSD từ 1,48 đến 6,64%, độ tái lặp RSDR% <15%, đạt độ đúng với độ thu hồi từ 80 đến 120%, giới hạn phát hiện (LOD) từ 0,063 đến 0,225 µg/L; giới hạn định lượng (LOQ) từ 0,190 đến 0,750 μg/L. Độ KĐB đo mở rộng là 0,284. Kết quả thẩm định phương pháp đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn AOAC năm 2011. Áp dụng phương pháp đã thẩm định để xác định hàm lượng 11 hợp chất Phenol trong 20 mẫu nước gửi trung tâm trong tháng 05 và tháng 06 năm 2020 cho kết quả các mẫu với hàm lượng một số hợp chất Phenol từ không phát hiện đến dưới 1 μg/L. Kết quả cho thấy hàm lượng một số hợp chất Phenol đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.
Description: 87tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29758
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.