Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29762
Title: Đo lường sự hài lòng của người dân: Yếu tố đánh giá năng lực phục vụ của Chính phủ Trung Quốc
Authors: Thân, Thị Thanh Hiếu
Keywords: Chính phủ phục vụ
Sự hài lòng của người dân
Trọng số hài lòng
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.33-39
Abstract: Tôn chỉ của Chính phủ phục vụ của Trung Quốc là phục vụ người dân và thỏa mãn nhu cầu của người dân. Do đó, người dân vừa là khách hàng, vừa là đối tượng quản lý của các cơ quan công quyền. Lòng tin và sự trung thành của người dân (khách hàng) đối với chính phủ được quyết định bởi sự hài lòng của người dân đối với chính phủ. Vì vậy, sử dụng các đo lường sự hài lòng của người dân để đánh giá năng lực phục vụ của Chính phủ Trung Quốc là một việc làm có ý nghĩa thực tiễn. Vì vậy, việc đánh giá sự hài lòng của người dân thông qua các dữ liệu nào, những dữ liệu đo lường nào được coi là những trọng số trong đánh giá sự hài lòng là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong công cuộc cải cách hành chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29762
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.