Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29784
Title: Xác định và đánh giá mức độ biểu hiện của họ gen mã hóa tiểu phần Nuclear factor-YC ở cây sắn (Manihot esculenta)
Authors: Chu, Đức Hà
Nguyễn, Đức Anh
Hoàng, Thị Thao
Phạm, Thị Lý Thu
Phạm, Phương Thu
Chu, Thùy Dương
Nguyễn, Thị Thu Phương
Phạm, Xuân Hội
Keywords: Manihot esculenta
Cây sắn
Clear factor
Biểu hiện gen
Tin sinh học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(07) .- Tr.56-59
Abstract: Nhân tố phiên mã Nuclear factor-Y (NF-Y) được cấu tạo bởi 3 tiểu phần NF-YA,NF-YB và NF-YC, là nhóm protein điều hòa tham gia vào nhiều quá trình quan trọng ở thực vật. Trong nghiên cứu này, tiểu phần NF-YC đã được phân tích ở cây sắn (Manihot esculenta) dựa trên các phân tích tin sinh học. Kết quả đã xác định được 14 gen mã hóa NFYC ở genome cây sắn,đặt tên là MeNF-YC. Phân tích cấu trúc cho thấy, phần lớn các genMeNF-YC chỉ có một exon, tương tự như ghi nhận ở các loài thực vật khác. Đánh giá dữ liệu transcriptome của họ MeNF-YC đã chứng minh phần lớn các gen thành viên có biểu hiện ở ít nhất một mô cơ quan,bộ phận trên cây sắn trong điều kiện thường. Đặc biệt, MeNF-YC05 được xác định là gen có biểu hiện mạnh ở nhiều vị trí nhất (ở cả mô phân sinh đỉnh chồi, mô phân sinh chóp rễ, tổ chức phát sinh phôi cấu tạo soma và củ). Những kết quả này đã cung cấp các dữ liệu một cách toàn diện về họ gen mã hóa tiểu phần NF-YC ở sắn, từ đó cung cấp gen ứng viên cho nghiên cứu chức năng tiếp theo nhằm nâng cao tính chống chịu bất lợi ở cây sắn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29784
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
767.18 kBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.