Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2979
Title: Kỹ năng kiến thức thông tin
Authors: Ngô, Thị Thu Huyền (lược dịch)
Keywords: Kỹ năng
Kiến thức thông tin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 01 .- Tr.70-72
Abstract: Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin; Hiểu được lý do tại sao thông tin lại cần thiết, những thông tin nào (số lượng bao nhiêu, loại hình thông tin) được yêu cầu cũng như bất kỳ sự ràng buộc liên kết (về thời gian, định dạng, tỷ lệ, truy cập); Nhận thức được thông tin có sẵn ở nhiều dạng trong các vị trí địa lý đa dạng và các định vị thực tế. Khả năng diễn đạt một câu hỏi và phát triển tập trung vào việc nghiên cứu là một kỹ năng quan trọng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2979
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.