Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29798
Title: Khảo sát sự đa dạng di truyền vùng D-loop hệ gen ty thể ở ba nhóm tộc người: Hà Nhì, Phù Lá, Si La
Authors: Nguyễn, Văn Phòng
Nguyễn, Thy Ngọc
Nguyễn, Doãn Tình
Nguyễn, Thùy Dương
Nông, Văn Hải
Keywords: D-loop
Đa dạng di truyền
Hà Nhì
Hệ gen ty thể
Phù Lá
Si La
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(11) .- Tr.7-11
Abstract: Nghiên cứu này tập trung xác định các đa hình nucleotide thuộc vùng điều khiển D-loop, hệ gen ty thể của các cá thể thuộc ba tộc người cùng nhóm ngữ hệ Tạng Miến, sinh sống ở địa bàn hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu là Hà Nhì, Phù Lá và Si La. Bằng phương pháp giải trình tự gen Sanger đã xác định được 91 điểm đa hình khác biệt so với trình tự hệ gen ty thể tham chiếu chuẩn rCRS mã số NC_012920.1. Phân tích thống kê bằng kiểm định Fisher exact (2 phía) cho thấy có 14 đa hình có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các tộc người, trong đó có 4 đa hình chỉ xuất hiện ở tộc người Phù Lá gồm T16086C, C16167T, A16203G và A16318G. Các phân tích sâu hơn về khoảng cách di truyền cho thấy khoảng cách di truyền trung bình giữa các cá thể thuộc các tộc người Hà Nhì, Phù Lá, Si La lần lượt là 0,01; 0,01 và 0,008. Khoảng cách di truyền giữa các nhóm cá thể thuộc tộc người Hà Nhì - Phù Lá, Hà Nhì - Si La và Phù Lá - Si La lần lượt là 0,011; 0,0105 và 0,0106. Những số liệu này sẽ là cơ sở dữ liệu góp phần vào nghiên cứu đa dạng di truyền và nguồn gốc lịch sử của các tộc người Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29798
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
961.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.