Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29806
Title: Đánh giá các dòng lúa (Oryza saiva) triển vọng phục vụ cho chương trình sản phẩm lúa gạo quốc gia
Authors: Tạ, Hồng Lĩnh
Trịnh, Khắc Quang
Trần, Văn Quang
Chu, Đức Hà
Trần, Đức Trung
Bùi, Quang Đãng
Keywords: Chất lượng
Khảo nghiệm
Lúa
Năng suất
Oryza sativa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(11) .- Tr.69-73
Abstract: Phát triển lúa gạo năng suất và chất lượng cao trở thành sản phẩm quốc gia được xem là một trong những chiến lược quan trọng của ngành nông nghiệp. Trong nghiên cứu này, tổng số 17 dòng lúa triển vọng đã được theo dõi và đánh giá trong điều kiện vụ xuân (10 dòng) và vụ mùa (7 dòng) tại Đồng bằng sông Hồng. Kết quả cho thấy, hầu hết các dòng triển vọng đều có đặc điểm nông sinh học tốt. Trong vụ xuân, đã xác định được dòng G8 có năng suất thực thu cao nhất, đạt 7,20 tấn/ha. Trong vụ mùa, đã xác định được dòng 4SS có năng suất thực thu cao nhất, đạt khoảng 5,27 tấn/ha. Cả hai dòng triển vọng này đều có khả năng chống chịu sâu bệnh hại chính ở mức khá, tương đương giống Bắc thơm số 7 (BT7) và Khang dân 18 (KD18). Bên cạnh đó, chất lượng gạo và cảm quan cơm của hai dòng này cũng ở mức khá, tương đương BT7. Kết quả của nghiên cứu này tạo tiền đề cho các bước khảo nghiệm tiếp theo nhằm đề xuất và đưa hai dòng triển vọng G8 và 4SS vào cơ cấu giống lúa cho các tỉnh phía Bắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29806
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
909.58 kBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.