Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29854
Title: Phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Công an nhân dân
Authors: Lê, Quốc Hùng
Keywords: Trách nhiệm nêu gương
Người đứng đầu cấp ủy
Thủ trưởng các cấp
Công an nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.29-31
Abstract: Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Công an nhân dân (CAND) là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, một trong những yêu cầu khách quan và là biện pháp quan trọng để cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong CAND nâng cao uy tín, vị thế của mình là “nêu gương” và “phát huy vai trò nêu gương” trước tập thể, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29854
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
606.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.