Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29881
Title: Bảo đảm an ninh con người trong tình hình mới
Authors: Đỗ, Thanh Bình
Trần, Việt Hà
Keywords: An ninh con người
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 07 .- Tr.34-38
Abstract: An ninh con người là mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. cùng với việc phát triển kinh tế, văn hóa, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh con người như bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh môi trường sống; tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng phó biến đổi khí hậu, bệnh dịch...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29881
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.