Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29914
Title: Nghiên cứu một số đặc tính của vữa tự chảy cường độ cao sử dụng cát nghiền
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Vữa tự chảy cường độ cao
Cát nghiền
Tro bay
Cát tự nhiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.63-65
Abstract: Bài báo phân tích ảnh hưởng của cát nghiền từ đá và tro bay đến một số đặc tính của vữa tự chảy cường độ cao. Tro bay được thay thế cho xi măng với tỷ lệ 10%, 20% và 30% theo khối lượng. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tro bay có ảnh hưởng đáng kể đến tính công tác và cường độ chịu nén của vữa tự chảy. Sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên làm giảm tính công tác nhưng có thể cải thiện cường độ chịu nén của vữa tự chảy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29914
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.