Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30048
Title: Về một giải pháp xác định góc nảy phục vụ thành lập bảng bắn cho súng STV215 và STV380, do Việt Nam sản xuất
Authors: Nguyễn, Hải Minh
Nguyễn, Quang Lượng
Nguyễn, Quang Tuân
Trịnh, Trung Hiếu
Keywords: Góc nảy
Thành lập bảng bắn
Camera thuật phóng
Dịch chuyển đầu nòng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 12 .- Tr.82-85
Abstract: Bài báo trình bày giải pháp mới nhằm xác định bằng thực nghiệm góc nảy của súng tiểu liên STV215 và STV380, do nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, phục vụ việc thành lập bảng bắn cho hai loại súng này. Kết quả tìm được dựa trên việc xử lý số liệu thực nghiệm bắn đạn thật thu được từ camera thuật phóng tốc độ cao kết hợp với các tính toán thuật phóng trên phân mềm chuyên dụng, do Bộ môn Thuật phóng và Điều khiển hỏa lực, Khoa Vũ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30048
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
998.71 kBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.