Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30148
Title: Bảo vệ quyền của phụ nữ ở các nước châu Á
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Keywords: Quyền con người
Công ước quốc tế
Quyền của phụ nữ ở các nước châu Á
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.120-124
Abstract: Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người và các Công ước quốc tế về quyền con người (năm 1966) đều khẳng định quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ trong việc hưởng thụ tất cả các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Đối với các nước châu Á, bài viết xin giới thiệu cơ sở pháp lý bảo vệ quyền của phụ nữ ở các nước châu Á; thực trạng pháp luật và thực trạng bảo vệ quyền của phụ nữ ở các nước châu Á; trên cơ sở đó, đưa ra một số kết luận và khuyến nghị nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của phụ nữ ở các nước châu Á.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30148
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.