Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30159
Title: Thực hành tín ngưỡng Tứ phủ sau khi được Unesco vinh danh: những nảy sinh và vấn đề đặt ra cho công tác quản lý
Authors: Nguyễn, Thị Yên
Keywords: Tín ngưỡng Tứ phủ
Công tác quản lý di sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.3-12
Abstract: Bài viết này sẽ bắt đầu từ việc xem xét một số khái niệm cơ bản cùng những vấn đề nảy sinh của thực hành tín ngưỡng Tứ phủ sau vinh danh, trên cơ sở đó bàn về những vấn đề đặt ra cho công việc quản lý di sản thực hành tín ngưỡng Tứ phủ của người Việt trong giai đoạn hiện nay ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30159
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.