Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30168
Title: Biện pháp tư pháp - thực trạng và giải pháp
Authors: Trần, Đình Thắng
Keywords: Biện pháp tư pháp
Tịch thu vật
Tiền
Bắt buộc chữa bệnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.11-14,20
Abstract: Biện pháp tư pháp là một chế định quan trọng của luật hình sự, có vai trò không thể phủ nhận trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về khái niệm, đặc điểm; phân tích một số vướng mắc, bất cập của thực tiễn áp dụng các biện pháp tư pháp trong lĩnh vực tố tụng hình sự và đề xuất biện pháp khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30168
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.