Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30178
Title: Tính cố kết cộng đồng làng và việc phát huy những giá trị tinh thần thời đại các Vua Hùng
Authors: Bùi, Xuân Đính
Keywords: Giá trị tinh thần
Làng
Tính cố kết
Vua Hùng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 05 .- Tr.52-61
Abstract: Thời đại các Vua Hùng giữ một vị trí trọng yếu trong lịch sử Việt Nam. Đó là thời kỳ dựng nước của tổ tiên ta. Trên cơ sở nền kinh tế ruộng nước là chủ đạo, các cộng đồng làng đã hình thành. Trước yêu cầu đối phó với những bất lợi của điều kiện thiên nhiên, chống ngoại xâm cùng sự khác biệt về hình thái cư trú, dân cư, phương thức mưu sinh trong các cộng đồng làng hình thành sự cố kết chặt chẽ trong sản xuất, xây dựng các công trình chung bảo vệ an ninh cộng đồng, đặc biệt khi đất nước bị giặc ngoại xâm. Các phương thức cố kết theo quan hệ huyết thống, quan hệ láng giềng, cố kết trong và ngoài cộng đồng làng. Sự cố kết đó tạo ra các giá trị tinh thần cần được phát huy trong cuộc sống hôm nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30178
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.