Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30182
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
An sinh xã hội
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 05 .- Tr.32-41
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội (ASXH) bao gồm hệ thống các quan điểm về mục đích, đổi tượng, nội dung và yêu cầu thực hiện chính sách xã hội. Tư tưởng đó đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, soi đường cho dân tộc Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn trong mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau. Ngày nay, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu và toàn diện vào khu vực và thế giới thì cần có sự nghiên cứu, kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về ASXH để giải quyết đúng đắn vấn đề chính sách xã hội, như: xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội và ưu đãi xã hội với mục tiêu hướng tới con người, vì con người và vì lợi ích của nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30182
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.66.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.